تخفیف!

دوره جامع فیلمنامه نویسی

پکیج فیلمنامه نویسی بر پایه ژانر

قیمت اصلی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ است.
تخفیف!

فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه

کارگاه عملی نگارش یک فیلمنامه کوتاه

قیمت اصلی تومان۲۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۰,۰۰۰ است.
تومان۰
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ است.
تخفیف!

دوره جامع فیلمنامه نویسی

دوره جامع سریال نویسی

قیمت اصلی تومان۷,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۲۵,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۹۵۰,۰۰۰ است.
تخفیف!

دوره جامع فیلمنامه نویسی

بسته جامع آموزش ساخت فیلم کوتاه

قیمت اصلی تومان۶,۷۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۰۲۵,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷۵,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۲۵,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷۵,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۰۰,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۰۰,۰۰۰ است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵۰,۰۰۰ است.