اصلی ترین محور داستان فیلمنامه

 

ما تمام داستان هایی را که می گوییم با محور قرار دادن حداقل یک شخصیت می گوییم شخصیت (منظور انسان) متر و معیار ما برای تببین تمام مسائل زمینی است اعم از رویدادها موقعیت های دلخواه موقعیت های آزاردهنده تعاریف مفاهیم.
هرجا که قرار است مفهومی بسازیم با قرار دادن یک انسان فرضی در آن موقعیت آن مفهوم را می سازیم به موقعیت هایی فکر کنید که مثلا یک موقعیت ترسناک یک موقعیت ناخوشایند یک موقعیت آزاردهنده.
فرض می گیریم یک بیابانی، شبی، تنهایی، ترس، سرما و الی آخر… همه اینها زمانی برای ما معنا می شود که آدمی را آنجا قرار دهیم یعنی شخصیتی را در آن موقعیت قرار می دهیم.
اگر از یک مفهوم حرف می زنیم از عدالت از عشق…

دیدگاهتان را بنویسید